logo

Xây dựng kế hoạch các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 4809/BCT-QLCT ngày 01/6/2017 về việc thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp các ngành có liên quan tiến hành xây dựng kế hoạch.

Vào ngày 10/8/2017, tại văn phòng Sở Công Thương, Ông Nguyễn Văn Dành – Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp với đồng chí Phó giám đốc – Hồ Văn Bình và các thành viên tại các phòng, ban đơn vị thuộc Sở và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Bán – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tỉnh đã trình bày dự thảo nội dung triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cách thức các đơn vị tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020.

Qua đó, các thành viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp tích cực cho nội dung hoạt động sao cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch để các đơn vị thực hiện đúng theo chuyên ngành quản lý.

Kết thúc buổi họp, Ông Nguyễn Văn Dành – Giám đốc Sở đề nghị các bộ phận có liên quan nhanh chóng xây dựng quy trình dự thảo Kế hoạch để trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020./.

 

Thanh Tâm - QLTM.