logo

Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 280/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Theo đó, Chương trình hướng đến một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5,0 đến 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc đến năm 2025 và từ 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc đến năm 2030.

- Đến năm 2025, giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5% và đến năm 2030, giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,0%.

- Đảm bảo 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng.

- Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

- Giảm 5% lượng tiêu thụ xăng, dầu trong giao thông vận tải so với dự báo nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của ngành đến năm 2030.

Để thực hiện thành công các mục tiêu củaChương trình, ngoài các nguồn tín dụng trong nước, của các tổ chức, cá nhân và các nguồn huy động hợp pháp khác, ngân sách nhà nước cũng sẽ phải chi ít nhất 8.200 tỷ đồngđể triển khai thực hiện đồng bộ 9nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình. Đó là

- Rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động: sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình; 

- Xây dựng trung tâm dữ liệu năng lượng Việt Nam, các cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Mô hình hệ thống scada giám sát tiêu thụ năng lượng

Chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phân công cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Trong đó, đầu mối tổ chức thực hiện Chương trình ở trung ương làBan Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nhiệm vụ thường trực của Chương trình tại địa phương do các Sở Công thương đảm nhiệm

Căn cứ nội dung Chương trình,Sở Công thương có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích và khen thưởng đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;Tổ chức, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các nội dung Chương trình.

Trên cơ sở đó, Sở Công thương sẽ sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 trên địa bàn tỉnhvà tổ chức, triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 280/QĐ-TTg xem tại đây.

Công Danh – P.QLNL.

Các bài viết đã đăng