logo

Bình Dương có 238 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016

Vừa qua ngày 03/9/2017 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1305/QĐ-TTg về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016, theo đó cả nước có 2413 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, trong đó lĩnh vực công nghiệp có 1874 cơ sở, lĩnh vực xây dựng có 456 cơ sở, lĩnh vực giao thông vận tải có 54 cơ sở. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016 có 238 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28/6/2010, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng thì các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh phải thực hiện các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, ngoài ra các cơ sở còn có trách nhiệm thực hiện những việc sau:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và 05 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Việc xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch hằng năm, 05 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông qua Trang thông tin điện tử Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia tại địa chỉ http://dataenergy.vn chậm nhất vào ngày 15/01 hàng năm.

Ngoài việc thực hiện các quy định tại Luật này đối với lĩnh vực hoạt động có liên quan, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm còn có trách nhiệm:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định tại Điều 35 của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc và gửi báo cáo về Sở Công Thương trong thời gian 30 ngày, sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng.

- Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Áp dụng mô hình quản lý năng lượng tại Điều 8 của Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ.

- Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cở sở.

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm không thực hiện các quy định trên sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.

 

 

Thanh Long - QLNL.

Các bài viết đã đăng