logo

Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Vừa qua, ngày 18-7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thực hiện Luật Hóa chất năm 2007, các cấp, các ngành đã ban hành nhiều văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn đối với hoạt động hóa chất. Sau hơn mười năm triển khai thực hiện Luật Hóa chất, tình hình hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: tồn chứa hóa chất trong các kho không đảm bảo yêu cầu an toàn, kinh doanh hóa chất không có nguồn gốc, người quản lý hóa chất có chuyên môn không phù hợp, người lao động tiếp xúc với hóa chất chưa được tập huấn an toàn hóa chất, vận chuyển hóa chất nguy hiểm không có giấy phép, chưa trang bị phương tiện ứng phó sự cố hóa chất hoặc có trang bị nhưng trang bị không phù hợp. Do đó, hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng con người, môi trường và an toàn xã hội.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh, phát huy những mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế trong hoạt động hóa chất góp phần đảm bảo an toàn, giảm thiểu sự cố hóa chất và bảo vệ môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó,  Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về hóa chất, tiền chất công nghiệp; biên soạn, xây dựng tài liệu tuyên truyền về an toàn hóa chất; tăng cường quản lý các hóa chất sử dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất công nghiệp và hóa chất sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn theo quy định; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực tập phương án ứng phó sự cố hóa chất do cháy, nổ, phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng tại cơ sở; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hóa chất của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra lĩnh vực hóa chất cho cán bộ địa phương…

Các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về hóa chất; tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động hóa chất nhất là các hóa chất nguy hiểm, độc hại; đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ và sử dụng hóa chất. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất; đảm bảo đủ các trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy, nổ, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra; định kỳ thực hành diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất quy mô lớn (có thể tổ chức riêng hoặc kết hợp với hoạt động diễn tập khác)…

 Trước ngày 15/01 hàng năm, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này và gửi về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tải về : Chỉ thị số 16/CT-UBND

Hồng Tú – P.QLNL&KTAT-SCT.

Các bài viết đã đăng