logo

Sở Công Thương kiểm tra, sát hạch kỹ thuật an toàn hóa chất cho 05 Doanh nghiệp trên địa bàn

Hoạt động kỹ thuật an toàn hóa chất của Người lao động làm việc và tiếp xúc trực tiếp với hóa chất tại Doanh nghiệp phải được huấn luyện.  Nội dung huấn luyện phải phù hợp với tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của đối tượng được huấn luyện phải được thực hiện theo Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 về việc Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

Sau khi được huấn luyện, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người lao động có bài kiểm tra đạt yêu cầu.

Trên cơ sở đó, ngày 26/8/2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra sát hạch kỹ thuật an toàn hóa chất cho 40 người lao động làm việc và tiếp xúc trực tiếp với hóa chất tại 05 doanh nghiệp đang hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

 

Hồng Tú - KTAT-MT.

Các bài viết đã đăng