logo

Quy định mới về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất

Ngày 25/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTC về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.

Ngày 25/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTC về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. Theo đó, Thông tư cũng quy định rõ:

* Về đối tượng áp dụng và đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước tại Khoản 2 Điều 1 và Điều 2 của Thông tư.

* Về tổ chức thu phí và mức phí: do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận trong hoạt động hóa chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo Quy định tại khoản 4 Điều 14 và Điều 41 Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

- Mức thu phí: xem danh mục đính kèm

- Phí trong hoạt động hóa chất được tính bằng Đồng Việt Nam (VNĐ)

* Quy định kê khai và nộp phí: Chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí theo tháng và quyết toán phí theo năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 19; nộp phí theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 126/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

* Việc quản lý và sử dụng: được nhà nước quy định cụ thể và thực hiện theo pháp luật.

* Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2018 và thay thế Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

 

Nguồn: Thạnh Mỹ - XTTM..

Các bài viết đã đăng