logo

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất

Nhằm triển khai thực hiện tốt quy định về sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện công nghiệp tại định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, Sở Công Thương Bình Dương hướng dẫn cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc kinh doanh các loại hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp bao gồm:

 - Chất có trong Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp được ban hành tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

- Hỗn hợp chất chứa các chất có trong Phụ lục I Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Hỗn hợp chất chứa các chất có trong Phụ lục II Nghị định số 113/2017/NĐ-CP mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP (hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh) thì được phân loại theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP thuộc ít nhất một trong các nhóm phân loại sau đây:

- Nguy hại vật chất cấp 1, 2, 3 hoặc kiểu A, B, C và D;

- Độc cấp tính (theo các đường phơi nhiễm khác nhau) cấp 2, 3;

- Tổn thương nghiêm trong, kích ứng mắt cấp 1, 2/2A;

- Ăn mòn, kích ứng da cấp 1, cấp 2;

- Tác nhân gây ung thư, đột biến tế bào mầm, độc tính sinh sản cấp 2;

- Nguy hại môi trường cấp 1.

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp được quy định tại Điều 9 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp được quy định tại Điều 10 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

II. QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP

Tổ chức, cá nhân đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT thì được tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận cho đến khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

III. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Sở Công Thương Bình Dương sẽ định kỳ thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý;

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp và Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Sở Công Thương Bình Dương (qua Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường) theo số điện thoại 02743. 811801; 0918.144.247; email: thuanth@binhduong.gov.vn hoặc trinhhuuthuan@gmail.com./.  

Hữu Thuận - P.KTATMT-SCT.

Các bài viết đã đăng