logo

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật về Khuyến công

Ngày 4/5/2018 , tại thành phố Đà Nẵng, Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương phối hợp với các ngành chức năng tổ chức Hội thảo về lấy ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công, bao gồm Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Tham gia lấy ý kiến dự thảo lần này gồm đại diện lãnh đạo các Sở Công Thương, đại diện lãnh đạo Trung tâm khuyến công, cán bộ của các đơn vị có liên quan thuộc Trung tâm Khuyến công của 30 tỉnh trên cả nước. Chủ trì Hội thảo là ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục CôngThương địa phương (Bộ Công Thương).

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật về Khuyến công

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thúy Mai – Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết: Hoạt động khuyến công trong thời gian qua phát triển mạnh mẽ, bám sát mục tiêu chương trình bằng các đề án, phát triển rõ nét, từng bước hoàn thiện, minh bạch từ các chính sách hoạt động nâng cao, tạo gắn kết quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Bổ sung cơ chế, chính sách mới như thêm biên chế cho các tỉnh có hoạt động khuyến công. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho hoạt động khuyên công hàng năm đều tăng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chương trình công tác của Cục Công Thương địa phương, đến nay Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung, đó là, Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Để có thêm cơ sở trong việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các thông tư nêu trên thiết thực, hiệu quả gắn với việc triển khai thực hiện hoạt động khuyến công tại các địa phương. Cục CTĐP tổ chức Hội thảo lần này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo trình Bộ trưởng phê duyệt trong thời gian tới thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động khuyến công trên cả nước.

Tại hội thảo, đã có nhiều ý kiến đóng góp rất thiết thực không chỉ góp phần hoàn thiện dự thảo, mà còn chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, những điểm cần bổ sung trong trong các Thông tư để phù hợp hơn với tình hình thực tế tại các địa phương. Cụ thể là Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2103/TT-BCT ngày 27/12/2013 về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia như:  Điều 3 quy định một số dạng đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia và cách thức triển khai thực hiện, trong đó đáng chú ý là dạng đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được thực hiện theo dạng đề án nhóm, các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia thực hiện theo Luật đấu thầu hoặc xét chọn; Điều 6 về trình tự xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia (KCQG) có quy định biểu đăng kí kế hoạch KCQG theo mẫu mới; Điều 7 về tiêu chí xét chọn và phương thức ưu tiên xét chọn các đề án, nhiệm vụ KCQG theo đó kinh phí KCQG hỗ trợ các dự án có dự toán đề nghị hỗ trợ từ 100 triệu đồng trở lên, ưu tiên xét chọn các đề án KCQG điểm; Điều 8 quy định thẩm định và phê duyệt kế hoạch khuyến công quốc gia theo đó quy định rõ trình tự thẩm định cấp cơ sở và thẩm định cấp Bộ; Điều 10 về hồ sơ và thời gian đăng ký kế hoạch KCQG theo đó Sở Công Thương tổng hợp, lựa chọn và gửi biểu đăng ký các đề án, nhiệm vụ KCQG về Cục CTĐP trước ngày 20/6 hàng năm và gửi 01 bộ hồ sơ đề án KCQG đã đăng kí về Cục CTĐP trước ngày 30/9 hàng năm; Khoản 1, Điều 21 đối với đề án sản xuất sạch hơn, Sở Công Thương thành lập Hội đồng nghiệm thu có ít nhất 5 thành viên, lãnh đạo Sở Công Thương làm Chủ tịch, các thành viên còn lại là chuyên gia, cán bộ chuyên môn thuộc các sở, ngành có chứng chỉ chuyên môn về đánh giá sản xuất sạch hơn…Đồng thời cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Sửa đổi khoản 2, Điều 3 về khái niệm Bộ sản phẩm; bổ sung khoản 3 và khoản 4, Điều 3 về “Hồ sơ điện tử” và “Lập hồ sơ điện tử”; sửa đổi điểm a, b, khoản 4, Điều 12 theo đó Sở Công Thương đề xuất danh sách sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp Quốc gia gửi UBND cấp tỉnh để báo cáo và gửi Cục CTĐP tổng hợp và thay thế phụ lục số 1 và 2 về phiếu đăng ký tham gia Bình chọn và thuyết minh sản phẩm tham gia…

Tham gia góp ý vào 2 Thông tư trên, bà Phan Thị Khánh Duyên – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương đã trình bày một số ý kiến được Chủ trì Hội nghị đánh giá là hợp lý và cần đưa vào sửa đổi, bổ sung để góp phần hoàn thiện các văn bản:

Bà Phan Thị Khánh Duyên – GĐ TTKC&TV PTCN Bình Dương tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Đối với sửa đổi, bổ sung Thông tư 26 về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cần quy định rõ, cụ thể về thời gian nộp hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp Khu vực cũng như Quốc gia theo định kỳ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương lên kế hoạch tổ chức bình chọn cấp Huyện và cấp Tỉnh phù hợp với thời gian tổ chức bình chọn cấp Khu vực và Quốc gia

Hiện nay căn cứ vào Luật 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội quy định về Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 theo đó tại Điều 4 quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. Do đó Cục CTĐP cần xem xét sửa đổi, bổ sung vào tất cả các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công cho phù hợp với quy định của Luật.

Anh Tuấn - TTKC.

Các bài viết đã đăng