logo

Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ IX năm 2018 tại Đồng Tháp

Chiều 23/8, tại TP.Cao Lãnh, Cục Công Thương địa phương phối hợp Sở Công Thương Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ IX- năm 2018.

Hội nghị với chủ đề: “Nâng cao năng lực, kiện toàn tổ chức, liên kết hoạt động khuyến công” có sự tham dự của ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương); lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo Trung tâm Khuyến công 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Hội nghị lần này nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của công tác khuyến công năm 2017 và 7 tháng đầu năm 2018 của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ IX.

Đồng Tháp – Vùng đất sen hồng rất vinh dự và phấn khởi được Bộ Công Thương chọn làm địa phương tổ chức chuỗi các sự kiện của ngành Công Thương khu vực phía Nam, bao gồm: Hội nghị ngành Công thương, Hội nghị công tác Khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2018; Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực … Đây là dịp tốt để tỉnh Đồng Tháp có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ Khuyến công nói riêng và nhiệm vụ ngành Công Thương nói chung.

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2017 của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam là 57,6 tỷ đồng, đạt 84,12% so với kế hoạch năm, tăng 2,61% so với tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2016. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) thực hiện là 18,2 tỷ đồng, đạt 78,04% so với kế hoạch, chiếm 17,44% tổng kinh phí thực hiện KCQG toàn quốc; tổng kinh phí khuyến công địa phương (KCĐP) là 39,4 tỷ đồng, đạt 87,25% so với kế hoạch, chiếm 29,29% tổng kinh phí KCĐP của cả nước.

Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2018 được duyệt của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam gần 73,8 tỷ đồng, tăng 1,08%  so với kế hoạch năm 2017. Trong đó, kinh phí KCQG năm 2018 theo kế hoạch là 22,7 tỷ đồng, giảm 2,5% so với kế hoạch năm 2017, chiếm 30,81% tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2018; kinh phí KCĐP hơn 51 tỷ đồng, tăng 12,98% so với kế hoạch năm 2017, chiếm 69,9% tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2018.

7 tháng đầu năm, hoạt động khuyến công của khu vực đã tổ chức đào tạo nghề cho 238 lao động; đào tạo nâng cao năng lực quản lý và khởi sự doanh nghiệp cho trên 282 người; hỗ trợ tổ chức trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ 58 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào dây chuyền sản xuất công nghiệp; tổ chức 4 hội chợ, hỗ trợ 40 cơ sở CNNT tham gia. Ngoài ra, hoạt động khuyến công còn thực hiện chương trình tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT, hỗ trợ liên doanh liên kết hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp…

Hoạt động khuyến công góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, tháo gỡ phần nào những khó khăn về vốn đầu tư, nhu cầu thiết thực từ các cơ sở CNNT…

Một số địa phương bố trí nguồn ngân sách cao cho hoạt động khuyến công (trên 4 tỷ đồng) là: Thành phố Hồ Chí Minh 4,296 tỷ đồng; Đồng Nai 5,547 tỷ đồng; Bà Rịa – Vũng Tàu 5,087 tỷ đồng; Bình Dương 5,266 tỷ đồng; Đồng Tháp 5,260 tỷ đồng.           

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề: Sở Công Thương và các ngành, các cấp và địa phương cần tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai, nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ của các cơ sở CNNT; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn khuyến công được dễ dàng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đề nghị Cục Công Thương xây dựng chương trình đào tạo thống nhất phục vụ cho việc phát triển công nghiệp nông thôn (đào tạo cán bộ khuyến công, khởi sự doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, các chương trình mang tính đặc thù nông thôn)…           

Theo đánh giá của Cục Công Thương địa phương, các hoạt động quản lý nhà nước về khuyến công ngày càng được củng cố. Đa phần các tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ các hoạt động phát triển công nghiệp tại các địa phương. Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công quốc gia, địa phương cụ thể hóa bằng các dự án, đề án. Qua đó, góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 19/NQ-CP hay Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, Cục Công Thương địa phương cho rằng, các hoạt động khuyến công tại khu vực phía Nam vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng đề án của một số địa phương còn hạn chế, ít các đề án mang tính điển hình và tính lan tỏa. Chưa có nhiều địa phương mạng dạn xây dựng đề án điểm có quy mô lớn, trọng tâm, trọng điểm ngành và có giai đoạn thực hiện dài hạn; Việc đăng kí và triển khai thực hiện các đề án khuyến công ở một số địa phương chưa thực sự bám sát nhu cầu cơ sở CNNT, một số đề án tính khả thi chưa cao..; Công tác thẩm định cấp cơ sở còn hạn chế mang tính thủ tục, không bám sát nội dung yêu cầu…; Bên cạnh đó, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện chưa được chú trọng, hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của một số địa phương còn chưa được đẩy mạnh, nguồn thu thấp, số lượng dự án và doanh thu từ hoạt động tư vấn chưa xứng với tiềm năng và thế mạnh của các trung tâm khuyến công…

            Cục CTĐP cũng đề ra 08 giải pháp chính để hoàn thành kế hoạch năm 2018, trong đó cần tập trung thực hiện: Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công gắn với việc triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Chương trình hành động của Bộ Công thương triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP  tại Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09/01/2017; Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP…; Sở Công thương các tỉnh, thành phố theo dõi, đơn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định, thực hiện nghiêm túc báo cáo định kỳ làm cơ sở để xem xét đánh giá năng lực thực hiện và khen thưởng; Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019, thực hiện mục tiêu đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch các hoạt động khuyến công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động khuyên công đáp ứng kịp thời với yêu cầu thực tiễn; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đề án khuyến công, đảm bảo hoàn thành các đề án khuyến công được giao đúng tiến độ, sử dụng kinh phí đúng mục đích; Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến văn bản, quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; Đổi mới đa dạng các hình thức thông tin tuyên truyền chuyển tải đầy đử, kịp thời, chính xác các thông tin về cơ chế, chính sách cung cấp thông tin về công nghiệp, khuyến công..;  Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công; Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm bố trí kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến công, huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn và thực hiện dịch vụ khuyến công.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đánh giá, điểm nổi bật trong hoạt động khuyến công của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong năm qua là vẫn duy trì được bước tiến, phát huy kết quả hoạt động khuyến công những năm trước đây.

Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Ngô Quang Trung đề nghị các tỉnh, thành phải bám sát theo từng chương trình hoạt động khuyến công của từng địa phương. Tiếp tục phát huy mối liên kết vùng nhằm khai thác thế mạnh, lợi thế của địa phương, khu vực…Đề nghị “Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, đôn đốc chỉ đạo Trung tâm khuyến công của địa phương hoàn thành nhiệm năm 2018; đảm bảo xây dựng kế hoạch khuyến công 2019 đúng thời hạn và chất lượng, có ít nhất 40% địa phương xây dựng được đề án điểm; tập trung nghiên cứu và áp dụng thực hiện hiệu quả các quy định mới; tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng hơn nữa công tác tuyên truyền để đáp ứng đầy đủ, kịp thời các thông tin về cơ chế, chính sách, hoạt động khuyến công và công nghiệp tới các cơ sở; tăng cường liên kết để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công, đảm bảo 100% các địa phương cử cán bộ chuyên trách về hoạt động khuyến công tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về kiến thức phát triển công nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ về công tác khuyến công, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu của hoạt động khuyến công đã được quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP…”

Dịp này, 6 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến công năm 2017 được Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bế mạc hội nghị, Ban tổ chức đã trao Cờ đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019 cho Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Anh Tuấn - TTKC.

Các bài viết đã đăng