logo

Bình Dương đăng ký 9 sản phẩm tham gia bình chọn “sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017”

Thực hiện Kế hoạch số 2880/KH-BCT ngày 07/4/2017 của Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017; Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương số 2240/UBND-KTN ngày 06/6/2017 về việc tham gia bình chọn và dự lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017. Vừa qua Sở Công Thương đã đăng ký gửi hồ sơ 09 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017

Cụ thể như sau:

Sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn lần này dựa trên cơ sở là các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2016. Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu nổi trội trong phạm vi quốc gia. Kết quả bình chọn là cơ sở để Bộ Công Thương - Cục Công nghiệp địa phương, UBND các tỉnh có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm, góp phần thúc đẩy CNNT phát triển, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương, nhằm duy trì và phát triển làng nghề, chuyển đổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn; đồng thời thu hút, khuyến khích, động viên kịp thời các cơ sở sản xuất CNNT nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của vùng và quốc gia.

Hữu Lợi - TTKC.

Các bài viết đã đăng