logo

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2015

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An ước đạt 60.710 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Năm 2015, tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại trên địa bàn thị xã Dĩ An tiếp tục ổn định và phát triển.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã ước đạt 60.710 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước 98 tỷ đồng, khu vực kinh tế ngoài nhà nước 24.995 tỷ đồng, và khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài 35.617 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thị xã Dĩ An ước đạt 28.256 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Với những kết quả khả quan trong hoạt động công nghiệp, thương mại năm 2015 trên địa bàn thị xã Dĩ An sẽ là tiền đề quan trọng để thị xã bước vào thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016./.

Kim Cúc – P.KHTCTH-SCT.