logo

Tháng 5/2017 tỉnh Bình Dương tiết kiệm được 16.347.377 kWh

Sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 5/2017 của Bình Dương là 16.347.377 kWh (với tỷ lệ % tiết kiệm được so với điện thương phẩm là 1,98%). Trong đó, chiếu sáng công cộng là 95.107 kWh, sản xuất công nghiệp là 14.672.308 kWh, cơ quan hành chính sự nghiệp là 703.990 kWh, thắp sáng sinh hoạt là 875.971 kWh.

Sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 5/2017 của Bình Dương là 16.347.377 kWh (với tỷ lệ % tiết kiệm được so với điện thương phẩm là 1,98%). Trong đó, chiếu sáng công cộng là 95.107 kWh, sản xuất công nghiệp là 14.672.308 kWh, cơ quan hành chính sự nghiệp là 703.990 kWh, thắp sáng sinh hoạt là 875.971 kWh.

Đến hết tháng 5/2017, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Bình Dương 82.932.020 kWh (với tỷ lệ % tiết kiệm được so với điện thương phẩm là 2,17%). Trong đó, chiếu sáng công cộng là 469.467 kWh, sản xuất công nghiệp là 75.496.197 kWh, cơ quan hành chính sự nghiệp là 3.059.565 kWh, thắp sáng sinh hoạt 3.906.792 kWh.

Đến tháng 5/2017, sản lượng điện thương phẩm đạt 4.197.593.857 KWh, tăng 9,29% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp đạt 3.243.716.933 KWh chiếm tỷ trọng 77,27. Lắp đặt mới 12.213 điện kế, nâng tổng số điện kế đang vận hành trên toàn hệ thống là 424.586 điện kế. Tỷ lệ hộ sử dụng điện trên toàn tỉnh đạt 99,99%.

Trong tháng 5/2017 Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác tiết kiệm điện và an toàn điện theo theo quy định của Luật Điện lực và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả đối với một số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đa số các doanh nghiệp được kiểm tra chưa thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả như kiểm toán năng lượng, chỉ định người quản lý năng lượng, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng,… Đoàn Kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

Thanh Long - QLNL.