logo

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương quyết tâm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2018

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương quyết tâm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2018.

Năm 2017, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột xảy ra ở nhiều nơi; kinh tế thế giới dự báo phục hồi nhanh hơn nhưng vẫn còn nhiều rủi ro, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động nhiều mặt đến nước ta; trong nước, chúng ta được kế thừa những thành tựu quan trọng của 30 năm đổi mới và xu hướng phát triển tốt trên các mặt, nhưng những tồn tại, bất cập nội tại của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ nét: cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh chưa cao; dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp trong khi nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh rất lớn, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm còn diễn biến phức tạp... Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội nước ta chuyển biến tích cực, toàn diện: Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành lập mới doanh nghiệp tăng mạnh; các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế phục hồi và phát triển tốt, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ, du lịch; khu vực nông nghiệp mặc dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ nhưng vẫn tăng trưởng khá, cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả rõ nét; xếp hạng môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh được nâng cao, thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tổ chức thành công Năm APEC 2017, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Bước đến năm 2018 - năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Do đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (Nghị quyết 01), nhằm: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Quán triệt tinh thần chung trong triển khai thực hiện nhiện vụ của năm 2018 với chủ đề “Kỷ cương, liên chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và dựa trên Kế hoạch 96/KH-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 01củng như quyết định 53/QĐ-BCT ngày 08/01/2018 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Sở Công Thương tỉnh Bình Dương quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, về tập trung thực hiện các chính sách nhằm ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững:

Đồng chí Nguyễn Văn Dành – Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị triển khai

thực hiện Nghị định 08/2018/NĐ-CP  và Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Một là, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư mở rộng, nâng cấp mạng lưới điện; rà soát, đầu tư cấp điện các điểm dân cư chưa có điện. nhất là vùng sâu, vùng xa, xã nông thôn; nâng cao chất lượng cung ứng điện đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân.

Hai là, đánh giá tình hình các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phụ kiện đầu vào cung cấp cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Ba là, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và khuyến khích tiêu dùng nội địa. Đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bốn là, nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh

Năm là, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu lập đề án xây dựng một số khu - cụm công nghiệp hỗ trợ, phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để tạo quỹ đất thu hút đầu tư. Đẩy mạnh công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch.

Sáu là, phối hợp Cục Hải quan triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại, các hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế; tăng cường quản lý, kiểm soát nhập khẩu.

Bảy là, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thu hút đầu tư xây mới trung tâm thương mại đa chức năng, một số cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị gắn với tiêu thụ mặt hàng nông sản địa phương. Đồng thời kêu gọi đầu tư nâng cấp chợ nông thôn; phát triển thương mại điện tử, mô hình chuỗi cung cấp hàng hóa.

Thứ hai, về tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược. Tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Một là, bảo đảm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, tạo động lực cho phát triển. Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, chấp hành pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Dành – Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị góp ý đề cương xây dựng đề án “Định hướng phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn  tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

Hai là, thực hiện các giải pháp xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương

Thứ ba, về xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo:

Một là, tập trung cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch..., giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Hai là, thực hiện nghiêm các kiến nghị, kết luận, quyết định sau thanh tra; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, không để xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; chủ động giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp mới phát sinh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ba là, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế; rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, ngành, địa phương bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế.

Bốn là, hoàn thiện, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Năm là, tăng cường đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; giảm hội họp, đơn giản hóa chế độ báo cáo; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; xử lý dứt điểm và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

Sáu là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm và kịp thời các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bảy là, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ. Cuối năm 2018, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Ủy ban nhân dân cấp huyện phải xử lý được hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Tám là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tăng cường phòng chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng; thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát.

Thứ tư, về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Một là, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Hai là, củng cố và phát triển các mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao nhằm góp phần xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá du lịch,… của tỉnh.

Với quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01, ngay từ những ngày đầu năm sau Tết Dương lịch, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo hành động nhằm không để tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả” như tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Qua đó, các phòng, đơn vị trực thuộc đã xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm theo sát các nhiệm vụ cụ thể trên góp phần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết 01 theo tinh thần Kế hoạch số 96/UBND tỉnh và Quyết định số 53/QĐ-BCT của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 01./.

Quế Trâm – Văn phòng Sở-SCT.