logo

Hướng dẫn thực hiện công tác huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn hóa chất tại định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, Sở Công Thương Bình Dương hướng dẫn cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

1. Đối tượng huấn luyện

Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất bao gồm 03 nhóm theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, cụ thể:

a) Nhóm 1, bao gồm: người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

b) Nhóm 2, bao gồm: cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

c) Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

2. Nội dung huấn luyện

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải đáp ứng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP trong đó cẩn lưu ý nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải phù hợp với vị trí công tác của người được huấn luyện; tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất.

3. Người huấn luyện

Người huấn luyện đủ tiêu chuẩn huấn luyện khi thỏa mãn 02 yêu cầu sau:

    - Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành hóa chất

    - Có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm về an toàn hóa chất (lý lịch công tác phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động về lĩnh vực hóa chất. Nếu người huấn luyện đã làm qua nhiều đơn vị thì phải có xác nhận của tất cả các đơn vị đó)

4. Đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất

a) Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất hoặc các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện an toàn hóa chất.

b) Quy định về kiểm tra

- Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung huấn luyện;

- Thời gian kiểm tra tối đa là 02 giờ;

- Bài kiểm tra đạt yêu cầu phải đạt điểm trung bình trở lên.

c) Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc huấn luyện và kiểm tra kết quả huấn luyện an toàn hóa chất, tổ chức, cá nhân tổ chức huấn luyện, kiểm tra ban hành quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất.

d) Hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ trong thời gian 03 năm và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu, cụ thể:

- Nội dung huấn luyện;

- Danh sách người được huấn luyện với các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện;

- Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng minh (lý lịch công tác);

- Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất;

- Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.

II. QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP

Tổ chức, cá nhân đã được Sở Công Thương cấp Giấy Chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo Thông tư số số 36/2014/TT-BCT cho các đối tượng làm việc với hóa chất thì được sử dụng Giấy Chứng nhận cho đến khi hết hiệu lực.

III. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Sở Công Thương sẽ định kỳ kiểm tra việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân, tối đa 01 lần/năm.

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về huấn luyện an toàn hóa chất sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả (theo mẫu tại Phụ lục 5a Thông tư số 32/2017/TT-BCT) về Sở Công Thương trước ngày 15/01 hàng năm.

Để việc tổ chức huấn luyện đúng quy định hiện hành về nội dung huấn luyện, người huấn luyện và trình tự huấn luyện; trước khi tổ chức huấn luyện, tổ chức cá  nhân có thể gửi kế hoạch huấn luyện về Sở Công Thương để được hướng dẫn chi tiết; thông tin liên hệ: Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, số điện thoại 02743.811801; 0918.144.247; email: thuanth@binhduong.gov.vn hoặc trinhhuuthuan@gmail.com./.   

Hữu Thuận-P.KTATMT-SCT.