logo

Doanh nghiệp cần hiểu rõ Thông tư quy định mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt trong sản phẩm dệt may

Ngày 20/3/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may cho các Sở Công Thương và các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến dệt may. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018.

Ngày 20/3/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may cho các Sở Công Thương và các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến dệt may. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn này được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chuẩn này. Theo Quy chuẩn, mức giới hạn hàm lượng được quy định như sau:

- Hàm lượng formaldehyt không được vượt quá: 30 mg/kg đối với sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi, 75 mg/kg đối với sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da, 300 mg/kg đối với sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da;

- Hàm lượng mỗi amin thơm không được vượt quá 30 mg/kg. Danh mục các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy chuẩn này.

Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo các quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tiếp nhận công bố hợp quy và đăng trên cổng thông tin của Sở. Có hai hình thức công bố hợp quy: Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất) và công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba). Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, Quy chuẩn còn quy định cụ thể thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố hợp quy; phương pháp thử, lấy mẫu, bảo quản mẫu và thời điểm lấy mẫu ….

Tại Hội nghị, Bộ Công Thương còn phổ biến Quyết định số 80/QĐ-BCT ngày 09/01/2018 và Quyết định số 560/QĐ-BCT ngày 13/02/2018 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận/ giám định sản phẩm dệt may.

Tải về các file đính kèm tại đây:

- Thông tư số 21/2017/TT-BCT

- Quyết định số 80/QĐ-BCT

- Quyết định số 560/QĐ-BCT

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Hồng Tú - Phòng KTATMT-SCT.

Các bài viết đã đăng