logo

Chính phủ ban hành nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Tính đến 30/5/2017 trên địa bàn tỉnh hiện có 11 cụm công nghiệp có quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 802,017ha; diện tích đất công nghiệp 507,83ha hiện tại có 85 dự án đầu tư, tăng thêm 09 dự án so với năm 2015 với tổng diện tích 278,86 ha, đạt tỷ lệ lắp đầy 54,91 % đất công nghiệp; trong đó: 8 CCN đang hoạt động và 2 CCN đã thông qua quy hoạch 1/500 là CCN Tam Lập CCN An Điền và 01 CCN đã được phê duyệt chủ trương đầu tư đang trong giai đoạn hoàn thành các thủ tục khác để tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN.

Tính đến 30/5/2017 trên địa bàn tỉnh hiện có 11 cụm công nghiệp có quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 802,017ha; diện tích đất công nghiệp 507,83ha hiện tại có 85 dự án đầu tư, tăng thêm 09 dự án so với năm 2015 với tổng diện tích 278,86 ha, đạt tỷ lệ lắp đầy 54,91 % đất công nghiệp; trong đó: 8 CCN đang hoạt động và 2 CCN đã thông qua quy hoạch 1/500 là CCN Tam Lập  CCN An Điền và 01 CCN đã được phê duyệt chủ trương đầu tư đang trong giai đoạn hoàn thành các thủ tục khác để tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN.

Nhằm tiếp tục phát triển lĩnh vực đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho từng địa phương cụ thể. Vào ngày 25 tháng 05 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/-NĐCP về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp, thay thế cho Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.

Theo đó tại nghị định số 68/2017/-NĐCP có những điểm mới với nhiều ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn, thu hút các tổ chức, cá nhân, đơn vị đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp trong thời gian tới cụ thể:

Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp: Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp:

- Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

- Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được xem xét đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Phạm vi, đối tượng, nội dung, định mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương để xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp phục vụ di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cụm công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc địa bàn không có khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được phê duyệt trong từng giai đoạn.

Hỗ trợ hoạt động phát triển cụm công nghiệp

- Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp do Bộ Công Thương thực hiện gồm:

+  Điều tra, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu; tổ chức hội nghị, hội thảo, phối hợp xúc tiến đầu tư; thông tin tuyên truyền, in ấn, xuất bản tài liệu; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, chính sách về cụm công nghiệp;

+  Khảo sát, đánh giá, xây dựng chính sách, mô hình quản lý, kinh nghiệm phát triển cụm công nghiệp ở trong và ngoài nước.

- Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp do địa phương thực hiện gồm:

+ Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư; điều tra, khảo sát các tổ chức, cá nhân có nhu cầu di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp; lập, thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cụm công nghiệp;

+  Hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề, khu dân cư di dời vào trong cụm công nghiệp.

+ Kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp là nguồn kinh phí sự nghiệp; được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tuy nghị định này được ban hành thay thế  Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg nhưng vẫn quy định về điều kiện chuyển tiếp giữa các Cụm công nghiệp có diện tích dưới 10 ha hoặc cụm công nghiệp ở các huyện miền núi và cụm công nghiệp làng nghề có diện tích dưới 5 ha đã thành lập, mở rộng hoặc đang trong quá trình thẩm định thành lập, mở rộng theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp được tiếp tục hoạt động và quản lý theo quy định tại Nghị định này.         

Nguyên Trân - QLĐT&HTQT.