logo

Bình Dương: Ban hành Đề án Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

Ngày 13-12, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã ký Quyết định số 3508/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, mục tiêu chung đề án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua đẩy mạnh các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ phát triển; góp phần cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, năng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 50.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp đến năm 2020 tăng gấp trên 2 lần năm 2016, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa trung bình đạt 15%/ năm. Năng suất lao động tăng ít nhất 5,3%/năm. Mỗi năm có ít nhất 03 doanh nghiệp đạt giải chất lượng quốc gia. Doanh nghiệp tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu ở một số khâu có giá trị gia tăng cao.

Đề án cũng đã đưa ra một số nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện được mục tiêu trên như nhóm giải pháp năng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, giải pháp nâng cao trình độ khoa học – công nghệ, giải pháp về nguồn vốn, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mặt bằng sản xuất, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Căn cứ các giải pháp đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Công Thương Bình Dương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ theo định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 2751/QĐ-UBND  ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thương mại thông qua phát triển hệ thống thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, tăng cường công tác phân tích, dự báo thị trường và củng cố, nâng cấp chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thông tin thương mại; Thực hiện hiệu quả các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, chương trình hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, cập nhật thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp nội dung các hiệp định thương mại được ký kết; Làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số về xuất nhập khẩu, giá trị gia tăng của hàng hóa sản xuất.

Hàng năm Sở Công Thương sẽ chủ trì đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án và tổng kết kết quả thực hiện vào cuối năm 2020./.

Anh Thư - P.QLCN-SCT.