logo

Thông báo: Về việc thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương thông báo đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khí biết và thực hiện Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

- Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương;

- Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương thông báo đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khí biết và thực hiện Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, như sau:

1. Về hiệu lực thi hành.

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

- Nghị định này thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

2. Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí.

2.1. Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini.

2.2. Sở Công Thương có thẩm quyền cấp:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

2.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

3. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện được niêm yết tại Bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương; đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương và  trang thông tin hành chính công tỉnh Bình Dương tại địa chỉ:

http://socongthuong.binhduong.gov.vn/dich-vu-cong.html

http://dichvucong.binhduong.gov.vn/dvc/

Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018, Sở Công Thương dừng tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai; không tiếp nhận hồ sơ không đúng mẫu biểu được quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai được lập, niêm yết, công bố và tổ chức thực hiện tại  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Nay Sở Công Thương thông báo đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khí biết và thực hiện./.

Phòng QLTM-SCT.

Các bài viết đã đăng