logo

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ hòm thư điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng hòm thư điện tử mới tại địa chỉ sau: vcca@moit.gov.vn thay cho địa chỉ qlct@moit.gov.vn.

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng hòm thư điện tử mới tại địa chỉ sau: vcca@moit.gov.vn thay cho địa chỉ qlct@moit.gov.vn.

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3808/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Theo đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có tên tiếng Anh viết tắt là VCCA.

Để thống nhất công tác thông tin liên lạc, trao đổi văn bản điện tử với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng hòm thư điện tử mới tại địa chỉ sau: vcca@moit.gov.vn thay cho địa chỉ qlct@moit.gov.vn.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan được biết, thuận tiện trong việc liên hệ và phối hợp công tác.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT).

Các bài viết đã đăng