logo

Thông báo Về việc rà soát, tổng hợp danh mục công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 4344/UBND-KTN ngày 03/10/2017 về việc thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý;

Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở ngành, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Dương, các Công ty, triển khai rà soát, tổng hợp lập các danh mục công trình điện được đầu tư bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, đủ điều kiện chuyển giao để Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, nội dung rà soát lập danh mục thực hiện theo mẫu số 01a, 01b tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg (đề nghị đơn vị lập biểu bằng phần mềm Excel). Công ty Điện lực Bình Dương chỉ đạo các đơn vị Điện lực trực thuộc phối hợp với địa phương rà soát tất cả các dự án, công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách để làm thủ tục bàn giao cho ngành điện.

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị nghiên cứu Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg và chuẩn bị trước các hồ sơ có liên quan để công tác bàn giao được thuận lợi, kịp thời khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (kèm Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg).

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các đơn vị thông tin về phòng Quản lý Năng lượng – Sở Công Thương, địa chỉ: Tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ĐT: 0274. 3828351 (gặp Nam); email: thanhnam210478@gmail.com;

Sở Công Thương đề nghị cơ quan, đơn vị tổng hợp gửi về trước ngày 20/11/2017 (biểu tổng hợp bằng file excel gửi theo địa chỉ email: thanhnam210478@gmail.com) để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

File đính kèm: - Mẫu số 01a, 01b tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg

Phòng QLNL-SCT.

Các bài viết đã đăng