logo

Thông báo về việc mời thầu thực hiện đề án “Nâng cao tỷ trọng nội địa  hóa và hàm lượng công nghệ tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương"

Thông báo về việc mời thầu thực hiện đề án “ Nâng cao tỷ trọng nội địa  hóa và hàm lượng công nghệ tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ sản xuất công nghiệp và đô thị Bình Dương, giai đoạn 2016-2020. Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án “Nâng cao tỷ trọng nội địa  hóa và hàm lượng công nghệ tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025” (Quyết định đính kèm).

Theo đó giao Sở Công thương Bình Dương chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện đề án trên. Do đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho. Sở Công thương thông báo đến các doanh nghiệp có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện trong lĩnh vực trên, liên hệ Sở để thực hiện các bước tiếp theo để triển khai xây dựng và hoàn thành đề án đúng theo quy định.

File đính kèm: - Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 17/8/2018

Phòng QLĐT&HTQT-SCT.

Các bài viết đã đăng