logo

Thông báo mời thầu "gói thầu: Tổ chức Hội chợ Công nghệ cao tỉnh Bình Dương – năm 2018 tại Sở Công Thương"

Thông báo mời thầu "gói thầu: Tổ chức Hội chợ Công nghệ cao tỉnh Bình Dương – năm 2018 tại Sở Công Thương"

A. Thông tin chung:

 1. Tên cơ quan: Sở Công Thương - Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Bình Dương

  - Địa chỉ: 3 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

     - Điện thoại: 0274.3898286     Fax: 0274.3898287

 2. Tên hạng mục: Tổ chức Hội chợ Công nghệ cao tỉnh Bình Dương – năm 2018 tại Sở Công Thương.

 3. Tên chủ đầu tư: Sở Công Thương

      4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Tổ chức Hội chợ Công nghệ cao tỉnh Bình Dương năm 2018. 

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

  - Tên bên mời thầu: Sở Công Thương

  - Tên gói thầu: Tổ chức Hội chợ Công nghệ cao tỉnh Bình Dương năm 2018..

  - Tên hạng mục: Tổ chức Hội chợ Công nghệ cao tỉnh Bình Dương năm 2018.

  - Nguồn vốn: kinh phí nhiệm vụ chi không thường xuyên.

  - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

  - Thời gian phát hành HSMT: 07 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 09 năm 2018 đến 14 giờ 00 phút, ngày  13    tháng 09 năm 2018 (trong giờ làm việc hành chính).

  - Địa chỉ phát hành HSMT: Sở Công Thương - Trung tâm Xúc tiến thương mại, 3 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Điện thoại: 0274.3898286     Fax: 0274.3898287

  - Giá bán: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

  - Địa chỉ nhận HSDT: Sở Công Thương - Trung tâm Xúc tiến thương mại, 3 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Điện thoại: (848) 0274.3898286     Fax: 0274.3898287

  - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 10 phút, ngày 13 tháng 09 năm 2018.

  - Bảo đảm dự thầu (bằng tiền mặt): 11.000.000 VNĐ (Mười một triệu đồng)

 

 Sở Công Thương kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Bình Dương.

Các bài viết đã đăng