logo

Thông báo mời tham dự họp góp ý lần 3 về Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Để có đủ cơ sở pháp lý tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Quy chế, Sở Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 3 “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp”.

Trong năm 2017, Sở Công Thương đã lấy ý kiến, góp ý của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã về “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương” theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt. Sở Công Thương tổ chức họp góp ý dự thảo lần 3 “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã (danh sách đính kèm) đến dự họp.

Thời gian: 8 giờ sáng, ngày 17/4/2018 (thứ ba).

Địa điểm: Hội trường A, Sở Công Thương (TTHC tỉnh).

Nội dung: Tập trung góp ý liên quan đến nội dung phối hợp, Luật Quy hoạch và trình tự giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến các sở, ngành.

(Nội dung dự thảo“Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương” được đăng tải tại địa chỉ: http://socongthuong.binhduong.gov.vn – mục Thông báo).

Chi tiết liên hệ: Lê Nguyên Trân - phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế. Điện thoại: 0938.994554 – email: tranln@binhduong.gov.vn hoặc thint@binhduong.gov.vn

File đính kèm: - Dự thảo lần 3 “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp”                                      

Phòng QLĐT&HTQT-SCT.

Các bài viết đã đăng