logo

Thông báo: Khảo sát về tác động và mức độ sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) ngành công thương

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường khả năng tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0);

Thực hiện Quyết định số 4246/QĐ-BCT ngày 10/11/2017 của Bộ Công Thương về việc Ban hành Kế hoạch hành động ngành công thương triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường khả năng tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

Để tiến hành khảo sát, đánh giá tác động và tính sẵn sàng của doanh nghiệp trong tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ Công Thương đã gửi Công văn số 391/BCT-KHCN ngày 16/01/2018 tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương để thực hiện khảo sát, thời gian gửi Phiếu khảo sát về Bộ Công Thương là ngày 28/02/2018.

Vì vậy, Sở Công Thương Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã nhận được Phiếu khảo sát kèm theo Công văn số 391/BCT-KHCN của Bộ Công Thương, thực hiện điền đầy đủ thông tin và gửi Bộ Công Thương trong thời gian sớm nhất qua địa chỉ email bct.cmcn4.0@gmail.com. Các doanh nghiệp có thể thực hiện khảo sát trực tuyến qua đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwGerhCjibYak1jfiC6YQb0OmjMjjWjOqeWvkDAfvVwM-QGA/viewform.

Danh sách các doanh nghiệp được khảo sát vui lòng truy cập http://csdl-moit.vn/ho-tro-dia-phuong/

Đại Dương - P.QLCN-SCT.

Các bài viết đã đăng