logo

Thông báo Góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Về việc góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Căn cứ thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; chế độ báo cáo, cơ sở dữ liệu và các mẫu văn bản, quy chế quản lý về cụm công nghiệp được quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp.

Hiện nay Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều nội dung không còn phù hợp các quy định mới trong công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.

Do đó Sở Công Thương xây dựng dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Để có đủ cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt, trân trọng đề nghị các đơn vị có liên quan (danh sách và dự thảo đính kèm) góp ý bằng văn bản, gửi về Sở Công Thương trước ngày 27/10/2017 để tổng hợp trình UBND tỉnh đúng thời gian quy định. Quá thời hạn nêu trên, đơn vị nào không góp ý xem như thống nhất với nội dung dự thảo.

Chi tiết xin liên hệ: Anh Lê Nguyên Trân - Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế - Sở Công Thương. Điện thoại: (0274) 3826597 hoặc 0938.994554 – email: tranln@binhduong.gov.vn hoặc phongqldthtqt.sct@gmail.com.

Sở Công Thương kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm góp ý./.

File đính kèm: - Dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Phòng QLĐT&HTQT-SCT.

Các bài viết đã đăng