logo

Sở Công Thương thông báo về việc đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đa cấp báo cáo tình hình hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017

.

Căn cứ Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp hàng năm tới Cục Quản lý Cạnh tranh và Sở Công Thương của các doanh nghiệp có thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương bằng văn bản và dữ liệu điện tử.

Để có cơ sở báo cáo cho Bộ Công Thương và UBND tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp báo cáo kết quả tình hình hoạt động bán hàng đa cấp năm 2017 của mình (Đề cương báo cáo).

Báo cáo gửi về: Sở Công Thương – Tầng 8, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, trước ngày 05/11/2018. Văn bản mềm đề nghị gửi trước qua email: tranln@binhduong.gov.vn hoặc nguyentranleqltm@gmail.com.

Thông tin liên hệ: Ông Lê Nguyên Trân, Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế - Điện thoại: 02743826597 hoặc 093 8994554.

.

Các bài viết đã đăng