logo

Sở Công Thương thông báo về việc đề nghị báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Căn cứ theo điểm C, khoản 2, điều 12 của thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc quy định trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn trong 6 tháng và cả năm của Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Để có sơ sở báo cáo kịp thời theo yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo đúng thời gian quy định, Sở Công Thương kính đề nghị phòng Kinh tế các huyện, thị xã, phối hợp cung cấp thông tin báo cáo về tình hình, tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh đúng theo quy định. (nội dung báo cáo theo Biểu 03 Phụ lục 01 - Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 được đăng tải tại địa chỉ: http://socongthuong.binhduong.gov.vn – mục Thông báo).

Báo cáo gửi về: Sở Công Thương – Tầng 8, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, trước ngày 08/01/2018. Văn bản mềm đề nghị gửi về email: tranln@binhduong.gov.vn hoặc nguyentranleqltm@gmail.com.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Lê Nguyên Trân – Chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác Quốc tế, điện thoại: 0274.3826597 hoặc 0938.994.554.

Trân trọng./.                                                           

Nguyên Trân P.QLĐT&HTQT-SCT.

Các bài viết đã đăng