logo

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉnh sửa lần 3”

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉnh sửa lần 3”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương” theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp thay thế Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Hiện tại Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và đã được các Sở, ban ngành, Ủy ban hân dân các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan đóng góp ý kiến qua 03 lần chỉnh sửa. Để nội dung dự thảo mang tính thống nhất và toàn diện, phù hợp với chức năng quản lý về cụm công nghiệp, Sở Công Thương kính gửi nội dung dự thảo Quy chế (lần 4) đến quý cơ quan , đơn vị có văn bản góp ý nội dung dự thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi về Sở Công Thương trước ngày 29/05/2018 và bản mềm (file) gửi về email: tranln@binhduong.gov.vn để Sở tổng hợp hoàn chỉnh trình UBND đúng thời gian quy định. Quá thời hạn nêu trên, quý đơn vị không góp ý xem như thống nhất với nội dung dự thảo.

Chi tiết xin liên hệ: Lê Nguyên Trân - phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế - Sở Công Thương. Điện thoại: (0274) 3826597 hoặc 0938.994554  – email: tranln@binhduong.gov.vn hoặc thint@binhduong.gov.vn.

File đính kèm:

- Dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉnh sửa lần 3”

Phòng QLĐT&HTQT.

Các bài viết đã đăng