logo

Mời tham dự họp góp ý lần 2 về Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Để có đủ cơ sở pháp lý tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Quy chế, Sở Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp”.

Thực hiện theo thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; quy chế quản lý về cụm công nghiệp, được quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 10/10/2017, Sở Công Thương có gửi văn bản số 1566/SCT-QLĐT&HTQT về việc góp ý dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và đã nhận được góp ý bằng văn bản của các Sở, ngành và đơn vị có liên quan.

Để có đủ cơ sở pháp lý tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Quy chế. Sở Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp” và trân trọng kính mời đại diện các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã (đính kèm danh sách) đến dự buổi họp với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 8 giờ 00 sáng, ngày 08/12/2017 (thứ sáu).

Địa điểm:   Hội trường A - Sở Công Thương (Trung tâm Hành chính tỉnh)

Do tính chất quan trọng của cuộc họp, rất mong các cơ quan, đơn vị đến tham dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên. (nội dung dự thảo“Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp” được đăng tải tại địa chỉ: http://socongthuong.binhduong.gov.vn – mục Thông báo).

Chi tiết liên hệ: Lê Nguyên Trân - phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế. Điện thoại: (0274) 3826597 hoặc 0938.994554  – email: tranln@binhduong.gov.vn hoặc phongqldthtqt.sct@gmail.com.

Trân trọng./.         

File đính kèm: - Dự thảo lần 2 “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp”                                                 

Phòng QLĐT&HTQT-SCT.

Các bài viết đã đăng