logo

Đề án Tăng tỷ trọng hàm lượng nguyên nhiên vật liệu nội địa trên 20%, hàm lượng tri thức trên 10% trong sản phẩm xuất khẩu của Bình Dương

Sở Công Thương tổ chức họp góp ý Đề cương và dự toán kinh phí: “Đề án Tăng tỷ trọng hàm lượng nguyên nhiên vật liệu nội địa trên 20%, hàm lượng tri thức trên 10% trong sản phẩm xuất khẩu của Bình Dương”

Sở Công Thương tổ chức họp góp ý Đề cương và dự toán kinh phí:

“Đề án Tăng tỷ trọng hàm lượng nguyên nhiên vật liệu nội địa trên 20%, hàm lượng tri thức trên 10% trong sản phẩm xuất khẩu của Bình Dương”

Tải về

P.QLĐTvHTQT.

Các bài viết đã đăng