logo

Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016

Căn cứ văn bản hợp nhất số 4618/VBHN-BTP ngày 12/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thực hiện các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Bộ Công Thương về công tác pháp chế. Sở Công Thương ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016 gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác pháp chế của Sở đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác cải cách chế độ công vụ của ngành Công Thương năm 2016.

II. NỘI DUNG

1. Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác pháp chế

- Cải tiến quy trình vận hành quản lý tại Sở nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân các phòng, đơn vị thuộc Sở trong phối, kết hợp thực hiện các nhiệm vụ pháp chế tại Sở;

- Trao đổi, phối hợp với phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố trong việc kiểm tra, hệ thống hóa văn bản pháp luật và rà soát, đánh giá, công bố thủ tục hành chính của Ngành tại địa phương;

- Cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ pháp chế tại các phòng, đơn vị nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác pháp chế tại Sở.

2. Nhiệm vụ

    a) Công tác xây dựng pháp luật (phụ lục 1).

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (phụ lục 2).

c) Công tác theo dõi tình hình thi hanh pháp luật và xử lý vi phạm hành chính (phụ lục 3).

d) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (phụ lục 4).

đ) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (phụ lục 5).

e) Công tác bồi thường của nhà nước (khi có phát sinh).

g) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (phụ lục 6).

h) Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Sở về các lĩnh vực ngành Công Thương quản lý;

3. Công tác khác

-  Lập dự toán và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ pháp chế;

- Triển khai thực hiện tốt Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2016;

- Thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các báo cáo định kỳ và đột xuất;

- Đề xuất khen thưởng và kỷ luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Văn phòng Sở

- Phối hợp các phòng, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả về nội dung và tiến độ quy định;

- Tham mưu ban hành các quy trình ISO nội bộ thực hiện các nhiệm vụ pháp chế tại Sở Công Thương Bình Dương;

- Tổng hợp, báo cáo theo quy định; chú trọng việc phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp, kiến nghị theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính;

- Triển khai đến công chức, viên chức áp dụng các quy trình nội bộ của pháp chế; tổ chức đánh giá định kỳ theo quy định;

- Cập nhật vận hành tốt Hệ thống dữ liệu dùng chung của Sở phục vụ cho công chức, viên chức Sở tra cứu.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính – Tổng hợp

Phối hợp Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện Kế hoạch; đánh giá công tác phối, kết hợp của các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế.

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, đơn vị chủ động, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan và bộ phận pháp chế thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả đúng quy trình, quy định. 

Trên đây là Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016 của Sở Công Thương. Đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Phụ lục 1: KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

TT

Đơn vị

tham mưu

Trích yếu văn bản

Thể

thức

Thời gian

ban hành

Căn cứ xây dựng

1

Phòng

Quản lý thương mại

Quy chế tổ chức quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định

Quý II

Nghị định số 11/VBHN-BCT ngày 23/01/2014 về phát triển và quản lý chợ;

Thông tư 67/2003/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ do Bộ Tài chính ban hành;

2

Phòng Quản lý công nghiệp

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định

Quý IV

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quản lý dự án về đầu tư xây dựng;

Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường;

Phụ lục 2: NỘI DUNG, LĨNH VỰC THỰC HIỆN RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

S

TT

NỘI DUNG - LĨNH VỰC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN RÀ SOÁT

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

1

Chống gian lận thương mại

Chi cục Quản lý thị trường

Phòng Quản lý Thương mại;

Văn phòng Sở;

6/2016

7/2016

2

Hội nhập kinh tế quốc tế

Phòng Quản lý Thương mại

Văn phòng Sở;

4/2016

5/2016

3

Lưu thông hàng hóa trong nước

3/2016

4/2016

4

Xúc tiến thương mại (khuyến mại)

5

Quản lý cạnh tranh

6

Quản lý chợ

5/2016

6/2016

7

Khí dầu mỏ hoá lỏng

Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

4/2016

5/2016

8

Vật liệu nổ công nghiệp

9

Công nghiệp địa phương

Phòng Quản lý Công nghiệp

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp;

Văn phòng Sở;

7/2016

8/2016

10

Công nghiệp hỗ trợ

Văn phòng Sở;

8/2016

9/2016

11

Quản lý Cụm công nghiệp

9/2016

10/2016

Phụ lục 3a: NỘI DUNG THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT CÁC LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

TT

Nội dung

Đối tượng

Cách thức theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Đơn vị thực hiện

Tiến độ BC kết quả thực hiện

Chính

Phối hợp

1.

Theo dõi tình hình thực hiện các quy định của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh

Kiểm tra trực tiếp

Chi cục Quản lý thị trường

P. Quản lý thương mại;

P. Quản lý Công nghiệp

Quý II, III

2.

Theo dõi tình hình thực hiện các quy định của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các thông tư hướng dẫn

- Thương nhân kinh doanh xăng dầu;

- Thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

- Thu thập thông tin;

- Kiểm tra trực tiếp.

Thanh tra Sở;

Chi cục Quản lý thị trường

Phòng Quản lý thương mại;

Phòng kỹ thuật an toàn- môi trường

Quý IV

3.

Theo dõi thi hành việc thực hiện Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-Ttg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Khảo sát thực tế

Thanh tra Sở

Quản lý Công nghiệp

Quý II, IV

Phụ lục 3b: NỘI DUNG THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TT

Nội dung

Lĩnh vực

Đơn vị thực hiện

Tiến độ

BC kết quả thực hiện

Chính

Phối hợp

1.

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Khuyến mại

Chi cục Quản lý thị trường

Quản lý thương mại

 

Phân bón

 

tháng 4 tháng 10

Thương mại điện tử

Quản lý thương mại

Quý III

2.

Tình hình tuân thủ pháp luật[5]

Hóa chất

Thanh tra Sở

Kỹ thuật an toàn - MT

tháng 3 - tháng 9

Vật liệu nổ công nghiệp

Tháng 5

LPG

Tháng 10

Phân bón vô cơ

Tháng 4

Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Quản lý thương mại

Tháng 10

Xăng dầu

Tháng 7

Doanh nghiệp hoạt động tư vấn Điện lực

Quản lý năng lượng

Tháng 11

Đơn vị điện lực

Tháng 7

Sử dụng điện và tiết kiệm điện trong sản xuất

Tháng 4

Phân bón; LPG

Chi cục Quản lý thị trường[6]

Cả năm

An toàn thực phẩm

 

Thương mại

 

Phụ lục 4a: NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

TT

Hình thức

Tuyên truyền

Nội dung tuyên truyền

Thời gian

Địa điểm

Thực hiện

Số lượng

I

QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

1

Tập huấn

Nâng cao kiến thức về hội nhập Kinh tế quốc tế.

Tháng 5

Phòng họp A, Sở Công Thương

50 người/lượt

2

Tập huấn

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

Tháng 9

Phòng họp A, Sở Công Thương

50 người/lượt

II

KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

 

 

1

Hội nghị

Phổ biến nội dung quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hóa chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tháng 3

Hội trường A Sở Công Thương (trụ sở cũ)

65-70 doanh nghiệp/đợt

2

Tập huấn

Tổ chức tập huấn an toàn hóa chất cho người quản lý tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm tại các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Tháng 4, 6, 8

Hội trường A Sở Công Thương (trụ sở cũ)

65-70 doanh nghiệp/đợt

3

Tập huấn

Tổ chức huấn luyện an toàn cho người tham gia vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Tháng 4, 6, 10

Hội trường A Sở Công Thương (trụ sở cũ)

65-70 doanh nghiệp/đợt

4

Tập huấn

Tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho công nhân nổ mìn và các đối tượng liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Tháng 5, 6

Hội trường A Sở Công Thương (trụ sở cũ)

65-70 doanh nghiệp/đợt

5

Tập huấn

Tổ chức tập huấn an toàn hóa chất cho các đối tượng làm việc và tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm tại các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Tháng 9

Hội trường A Sở Công Thương (trụ sở cũ)

65-70 doanh nghiệp/đợt

III

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

1

Hội nghị

Tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại của UBND tỉnh với các hiệp hội ngành hàng.

Tháng 8

Bình Dương

200 người/lượt

2

Hội nghị

Tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp.

Cả năm

Bình Dương

50 người/lượt

IV

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

1

Tập huấn

Tổ chức tuyên truyền các quy định về an toàn điện và tiết kiệm điện cho nhân dân trong tỉnh.

Tháng 4

Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố

 

50 người/lượt

2

Tập huấn

Tổ chức tập huấn về công tác Bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

Tháng 10

Cán bộ huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; điện lực các huyện thị xã, thành phố

 

50 người/lượt

3

Tập huấn

Tổ chức tập huấn về công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cán bộ huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; Điện lực các huyện, thị xã, thành phố.

Tháng 11

 

Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố;

50 người/lượt

V

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1

Tập huấn

Tổ chức lớp Kỹ thuật thực hành Digital Marketing 3.0.

Tháng 9

Hội trường A, Chi cục Quản lý thị trường

50 người/lượt

2

Đăng tin trên website

 Tổ chức cung cấp thông tin quản lý điều hành các lĩnh vực ngành Công thương quản lý

Cả năm

3

Tập huấn

Lớp Bồi dưỡng kỹ năng về thương mại điện tử

Qúy I, II, III, IV

4

Tập huấn

 Phổ biến kiến thức chính sách PL về thương mại điện tử

5

Phóng sự

 Triển khai Quyết định 1615/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 về kế hoạch thông tin, tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật

6

Hội nghị

 Thực hiện tuyên truyền công tác xúc tiến thương mại

 

7

Tuyên truyền trên Báo, trang thông tin điện tử

Các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành trên các lĩnh vực: Xúc tiến thương mại, giao dịch thương mại; Hội nhập kinh tế quốc tế - Thương mại quốc tế; Quản lý cạnh trạnh, kiểm soát độc quyền; Áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cả năm 

Bình Dương

1.800 lần

VI

KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

1

Tập huấn

Chính sách khuyến công cho cán bộ phụ trách khuyến công và các cơ sở công nghiệp nông thôn

Quý III

 huyện Dầu Tiếng, thị xã Tân Uyên

200 người

2

Phóng sự

 Thực hiện tuyên truyền công tác Khuyến công

Qúy I, II, III, IV

 Bình Dương

3

Tập huấn

Nâng cao năng lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

Qúy I,II, III, IV

Bình Dương

VII

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

1

Tập huấn

Tuyên truyền pháp luật trong hoạt động thương mại và chống hàng giả cho Đoàn Thanh niên CSHCM

Tháng 4

Tỉnh đoàn

200-500 người/lượt

2

Tập huấn

Tuyên truyền pháp luật trong hoạt động thương mại và chống hàng giả cho Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tháng 6

Tháng 10

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

3

Tập huấn

Tuyên truyền pháp luật hoạt động thương mại và chống hàng giả cho BCĐ 389 các huyện, thị xã, thành phố (07 hội nghị)

Từ tháng 4 - tháng 11

UBND các huyện, thị xã, thành phố

               

Phụ lục 4b: NỘI DUNG “PHÁP LUẬT VÀ CUỘC SỐNG”

STT

Nội dung

Thời gian

thực hiện (tháng)

Họ tên, chức vụ

người tham gia

(01 người đến 02 người/01chương trình)

Điện thoại

liên hệ

I

QUÝ I

1

Quy định về ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm

Giữa tháng 1

Ông Nguyễn Thành Danh – Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT

0918.268.568

2

Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tháng 3

Ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc Sở

0913.861.786

II

QUÝ II

1

Chống hàng giả và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ

Trước ngày 26 tháng 4

Ông Nguyễn Thành Danh – Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT

0918.268.568

2

Tuyên truyền an toàn điện

Tháng 5

Ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc Sở

0913.861.786

III

QUÝ III

1

Tuyên truyền an toàn điện

Tháng 8

Ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc Sở

0913.861.786

IV

QUÝ IV

1

Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tháng 10

Ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc Sở

0913.861.786

Phụ lục 4c: NỘI DUNG “NGÀY PHÁP LUẬT”

  1. Tần suất tổ chức: 1 lần/ 1 tuần
  2. Hình thức tổ chức: tuyên truyền trực tiếp, thi tìm hiểu.

3. Kết cấu nội dung

- Tuần 1:  đường lối, chính sách, chủ trương, quy định của các Tổ chức Đảng các cấp; nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuần 2: các nội dung tuyên truyền cơ bản (bắt buộc), phải thực hiện hàng năm (theo danh mục dưới đây).

- Tuần 3: các văn bản pháp luật mới ban hành của Ngành.

- Tuần 4: các quy định về thủ tục hành chính của ngành Công Thương.

4. Các nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật phải thực hiện hàng năm

- Hiến pháp 2013 và các văn bản luật mới ban hành;

- Pháp luật về khiếu nại tố cáo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng;

- Các văn bản quy định, hướng dẫn, quán triệt việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ công tác pháp chế;

- Pháp luật về quốc phòng an ninh; an toàn giao thông, công tác dân vận; văn hóa công sở, phòng chống cháy nổ và công tác thanh niên;

- Pháp luật về chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng, phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với công chức, viên chức;

- Quy định công tác cải cách hành chính.

Phụ lục 5: NỘI DUNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

S

TT

TÊN/NHÓM

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH

VỰC

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN RÀ SOÁT

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG)

Khí dầu mỏ hoá lỏng

Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Văn phòng Sở;

Tháng 3/2016

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) vào chai

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào ô tô

4

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ

Tháng 4/2016

5

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

6

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

7

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Xăng dầu

Phòng Quản lý Thương mại

Tháng 3/2016

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy)

10

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

12

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy)

13

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

15

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy)

 

16

Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

Tháng 4/2016

 

17

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

18

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh

Khuyến mại

19

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh

20

Thông báo thực hiện khuyến mại

21

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Phụ lục 6: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Số

TT

Nội dung

Lĩnh vực

Công việc

Đơn vị thực hiện

Mục tiêu

Chính

Phối hợp

1.

Tăng cường năng lực

 

Bộ dữ liệu dùng chung về văn bản quy phạm pháp luật

Rà soát, cập nhật Bộ dữ liệu liệu

 

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị

Phục vụ quá trình tác nghiệp, tra cứu của công chức và doanh nghiệp;

Thiết lập diễn đàn pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Sở

Thành lập Bộ phận điều hành

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá TTHC và VB QPPL

 

Ban hành Quy chế quy định cơ chế vận hành

Sổ tay TTHC

Phát hành sổ tay bộ TTHC của Sở Công thương

Bản tin, sổ tay, tài liệu

Phát hành

TT. Xúc tiến thương mại;

TT. Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và cung cấp thông tin pháp lý .

Tham gia

Văn phòng Sở

 

Năng cao năng lực của công chức thực hiện hỗ trợ pháp lý

2.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Hoàn chỉnh công tác nâng cấp Cổng thông tin điện tử; Bản tin Công thương

Cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin, văn bản pháp lý

Văn phòng Sở; Văn phòng Sở.

 

Trung tâm Xúc tiến thương mại

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trong nước, các cam kết quốc tế và chủ động hội nhập.

Giới thiệu, khuyến cáo doanh nghiệp thực thi pháp luật

Tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp

Tổ chức các buổi làm việc, hội nghị đối thoại

Văn phòng Sở;

P. Quản lý công nghiệp

Tổ nắm tình hình doanh nghiệp

Phối hợp với sở, ngành có liên quan; kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tăng cường hiệu quả hoạt động của các hiệp hội trong hỗ trợ pháp lý

Tổ chức Hội nghị đối thoại chuyên đề giữa các doanh nghiệp trong hiệp hội

Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp định kỳ

Theo chương trình ”Pháp luật và cuộc sống”, Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật

Theo kế hoạch đã ban hành

3.

Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

Các phòng, đơn vị

Văn phòng Sở

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tổ chức, cá nhân doanh nghiệp

 

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp

Thiết lập đường dây online hỗ trợ trực tiếp pháp lý cho doanh nghiệp

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị

Trực tiếp tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo yêu cầu

Cán bộ trợ giúp pháp lý doanh nghiệp

Tổ chức buổi đối thoại với doanh nghiệp về giải quyết TTHC của ngành Công thương (khuyến mại, an toàn thực phẩm ...)

P. QLTM, QLCN, CC QLTT

Văn phòng Sở;

               

 

[1] Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

[2] Quyết định 34/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

[3] Quyết định 14485/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016

[4] Quyết định 3478/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch  theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016;  Quyết định 3528/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch  triển khai, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

[5] Quyết định số 227/QĐ-SCT ngày 14/12/2015 của Giám đốc Sở Công thương phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2016; Quyết định số 228/QĐ-SCT ngày 14/12/2015 của Giám đốc Sở Công thương phê duyệt kế hoạch thanh,  kiểm tra doanh nghiệp thường xuyên năm 2016;

[6] Quyết định số 235/QĐ-SCT ngày 24/12/2015 của Giám đốc Sở Công thương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016

[7] Quyết định 34/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

[8] Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 24/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch Hỗ trợ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn phòng Sở.