logo

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG VỀ MỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Bảng tổng hợp danh sách các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Stt Tên doanh nghiệp Số Giấy fép Ngày Giấy fép Có trị đến ngày    
  HUYỆN BẮC TÂN UYÊN          
1 Công ty TNHH  Hóa An Tân Uyên 212/GP 18/11/15  Có giá trị đến 18/11/2017 (02 năm)    
2 Công ty CP KS XD  Tân Uyên FiCO 213/GP 18/11/15  Có giá trị đến 10/12/2017    
3 Công ty CP KS XD Tân Uyên FiCO 06/GP 18/01/16  có giá trị đến 28/12/2016    
4 Công ty TNHH Phan Thanh 221/GP 23/11/15 Có giá trị đến 31/11/2017    
5 Công ty CP Xây dựng Bình Dương 233/GP 02/12/15 Có giá trị đến 17/12/2017    
6 Công ty TNHH SX TM Dịch vụ  Long Sơn 245/GP 17/12/15 Có giá trị đến 28/12/2017    
7 Công ty CP  Đá Hoa Tân An 198/GP 05/11/15 Có giá trị (10/12/15 đến 10/12/17)    
8 Công ty CP Hóa An 28/GP 3/10/2015 Có giá trị đến 10/3/2017 0613.954.458 06503.954.754
9 Công ty TNHH SX TM DV  Liên Hiệp (cấp lại) 218/GP-UBND 10/25/2016 có giá trị đến 15/7/2018    
10 Công ty TNHH SX TM DV  Hồng Đạt 217/GP-UBND 10/25/2016 có giá trị đến 15/7/2018    
11 Công ty CP  Miền Đông 35/GP 20/10/14 có giá trị đến 03/11/2016    
Công ty CP  Miền Đông (Bổ sung) 46/GP 21/3/16 Theo thời hạn GP số 35/GP cấp ngày 20/10/14 0613.836.371 0613.836.194
12 Công ty CP KS và XD Bình Dương 27/GP 27/8/14 có giá trị đến 01/9/2016 06503.822.602 06503.823.922
  HUYỆN PHÚ GIÁO          
13 Công ty CP KS và XD Bình Dương 21/GP 2/6/2015 có giá trị đến 31/12/2015 06503.822.602 06503.823.923
46/GP 12/4/2014 có giá trị đến 04/12/2016 06503.822.603 06503.823.924
14 Công ty CP KS Becamex 120/GP 6/30/2016 có giá trị đến 01/7/2019    
  THỊ XÃ DĨ AN          
15 Công ty CP KS và XD Bình Dương 05/GP 18/01/16  có giá trị đến 31/12/2017 06503.822.602 06503.823.922
16 Công ty CP  KS XD Tân Uyên Bình Dương 04/GP 18/01/16  có giá trị đến 31/12/2017 06503.658.753 06503.658.263
17 Công ty CP Đá Núi Nhỏ 24/GP 19/01/16 có giá trị đến 31/12/2017 06503.715.515 06503.751.234
18 Công ty CP  Đầu tư Xây dựng 3-2 26/GP 28/01/16 có giá trị đến 31/12/2017 06503.759.466 06503.755.605
19 Công ty CP Trung Thành 64/GP 04/04/16 có giá trị đến 31/12/2017 06503.781.257 06503.781.260

.