logo

Danh mục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm.

Danh sách tổng hợp cơ sở, tổ chức đăng ký cấp giấy chứng nhận An toàn thực phẩm (từ năm 2013 đến năm 2016)

Danh sách các Cơ sở, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm

(Danh sách được cập nhập ngày 11/05/2016)

.