Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Nội dung góp ý Tải về
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Ngày xuất bản Ngày hết hạn Nội dung góp ý Tải về ý kiến đóng góp
18-03-2022 31-03-2022 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý
26-01-2022 09-02-2022 Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) Tải về Xem các góp ý
21-10-2021 02-11-2021 KẾ HOẠCH Triển khai chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 Tải về Xem các góp ý
12-08-2021 20-09-2021 Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý
23-08-2021 31-08-2021 Đề án "Đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đến kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương" Tải về Xem các góp ý
26-02-2021 10-03-2021 Dự thảo “Đề án phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Đề án phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Tải về Xem các góp ý
23-12-2020 30-12-2020 Góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021 Tải về Xem các góp ý
06-11-2020 16-11-2020 Lấy ý kiến Sở, ban, ngành góp ý tham mưu địa điểm khảo sát nhà máy điện mặt trời Tải về Xem các góp ý
29-09-2020 09-10-2020 Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về Xem các góp ý
15-09-2020 25-09-2020 Dự thảo Quy chế phối hợp giữa trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý
27-08-2020 01-09-2020 V/v góp ý Dự thảo “Đề án phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Đề án phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Tải về Xem các góp ý
20-08-2020 29-08-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 Tải về Xem các góp ý
25-05-2020 29-06-2020 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị Tải về Xem các góp ý
20-12-2019 26-12-2019 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tải về Xem các góp ý
06-12-2019 10-12-2019 Dự thảo Đề án điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030 Tải về Xem các góp ý
06-12-2019 10-12-2019 Dự thảo Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý
06-12-2019 10-12-2019 Dự thảo Đề án Định hướng ngành nghề, dự án kêu gọi thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại Tải về Xem các góp ý
22-11-2019 26-11-2019 Dự thảo “Đề án định hướng phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Tải về Xem các góp ý
04-10-2019 18-10-2019 Sở Công thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Đề án Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài KCN/CCN ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các KCN/CCN tỉnh Bình Dương” lần 4 Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Góp ý tài liệu Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công thương lấy ý kiến góp ý ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công thương lấy ý kiến đóng góp Chương trình hành động Tỉnh ủy và Kế hoạch UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý

Thống kê truy cập

Đang truy cập:421

Tổng truy cập: 8328576