logo

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Sở Công thương đã xây dựng Dự thảo Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương; để hoàn chỉnh dự thảo và có cơ sở tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp ý kiến.

Thực hiện Văn bản số 3022/UBND-KTTH ngày 22/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xây dựng mức thu giá sản phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 3243/UBND-KTN ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Sở Công thương đã xây dựng Dự thảo Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương; để hoàn chỉnh dự thảo và có cơ sở tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp ý kiến.

Thời gian gửi văn bản đóng góp ý kiến chậm nhất ngày 26/04/2019

Địa chỉ: Sở Công thương tỉnh Bình Dương, tầng 8, tháp A, tòa nhà Trung tâm Hành chính hoặc qua địa chỉ email: phuongtt.sct@binhduong.gov.vn

Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh dự thảo Quy định như nêu trên./.

File dự thảo đính kèm: - Dự thảo Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nguồn tin: Thế Phương - P.QLTM-SCT.

Các góp ý đã đăng