logo

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất đã thay đổi đồng thời bổ sung vào Quy chế phối hợp các cơ quan có liên quan như Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý Thị trường; Sở Công thương đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm thay thế Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND.

Để hoàn thiện dự thảo và có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Công thương đề nghị các cơ quan có ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chế phối hợp. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Công thương (Phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật an toàn) trước ngày 02/8/2019, đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ email: tunth@binhduong.gov.vn hoặc hongtu1312@gmail.com để Sở Công thương kịp thời tổng hợp. Sau thời gian nêu trên, nếu các cơ quan không có văn bản góp ý thì xem như đã thống nhất với nội dung dự thảo.

Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Công thương (Phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật An toàn) theo số điện thoại: 02743.811.801; 0947.231.456 (gặp Hồng Tú).

Rất mong được sự phối hợp của các cơ quan.

File đính kèm

Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý hóa chất

Hồng Tú - P.KTATMT-SCT.

Các góp ý đã đăng