logo

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nhằm thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Sở Công thương đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Để có cơ sở tổng hợp hoàn thiện Dự thảo và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phù hợp với quy định hiện hành, Sở Công thương kính đề nghị Quý cơ quan gửi góp ý bằng văn bản đối với Dự thảo nêu trên về Văn phòng Sở Công thương qua đường bưu điện hoặc mail công vuh: soct@binhduong.gov.vn trước ngày 20/8/2019. 

File đính kèm

- Dự thảo Quyết định bạn hành Quy chế phối hợp về Xăng dầu.

- Dự thảo Quy chế phối hợp về xăng dầu.

Văn phòng Sở.

Các góp ý đã đăng