logo

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Sở Công thương đã xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương và có cơ sở tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 15/4/2019.

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ quy định về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chínhhướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

Căn cứ vào khoản 2, Điều 9, Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công có quy định “Căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định các nội dung và mức hỗ trợ khác ngoài các nội dung quy định tại Thông tư này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.Sở Công thương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành Quy định các mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyếncông nhằm cụ thể hóa các nội dung chi, mức chi một cách rõ ràng cho phù hợp với địa phương và áp dụng hỗ trợ thiết thực nhất đến các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động sản xuất trên địa bàn (File dự thảo Nghị quyết và giải trình đính kèm).

Nội dung ý kiến đóng góp kính mong Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Công thương trước ngày 15/4/2019(gửi kèm thư điện tử đến địa chỉ email: thuna.tdm@binhduong.gov.vn hoặc anhthu.sct@gmail.com) để Sở kịp thời tổng hợp và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trên./.

File đính kèm:

- Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Phụ lục đính kèm Giải trình một số định mức chi cho các hoạt động khuyến công

Anh Thư - P.QLCN-SCT.

Các góp ý đã đăng