logo

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Sở Công thương đã xây dựng dự thảo Chỉ thị tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở đề nghị các sở ban ngành có liên quan tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 14/6/2019.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh, phát huy những mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động hóa chất góp phần đảm bảo an toàn, giảm thiểu sự cố hóa chất và bảo vệ môi trường; Sở Công thương đã xây dựng dự thảo Chỉ thị tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị, Sở Công thương đề nghị quý cơ quan có ý kiến góp ý đối với dự thảo (đính kèm). Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Công thương tỉnh Bình Dương (Phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường) trước ngày 14/6/2019, đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ email: tunth@binhduong.gov.vn hoặc hongtu1312@gmail.com để kịp thời tổng hợp. Sau thời gian này, nếu quý cơ quan không có góp ý xem như đã thống nhất với nội dung dự thảo. Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Công thương (Phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường) theo số điện thoại: 02743.811.801; 0947.231.456 (gặp Hồng Tú).

Rất mong được sự phối hợp của quý cơ quan.

File đính kèm: - Dự thảo Chỉ thị tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Hồng Tú - P.KTATMT-SCT.

Các góp ý đã đăng