logo

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 04/06/2019.

Thực hiện Công văn số 9368/BCT-ĐL ngày 16/11/2018 của Bộ Công Thương về việc đề nghị ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.

Sở Công thương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì xây dựng dự thảo Quy định một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Để Sở Công thương hoàn chỉnh dự thảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 6/2019. Sở Công thương đề nghị quý cơ quan nghiên cứu dự thảo Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp và đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Công thương trước ngày 04/06/2019, đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ mail: soct@binhduong.gov.vn.

Hồ sơ gửi lấy ý kiến gồm:

-  Dự thảo Tờ trình của Sở Công thương;

-  Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và Dự thảo Quy định một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các văn bản dự thảo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Công thương (http: //socongthuong.binhduong.gov.vn/gop-y-van-ban).

Rất mong nhận được sự góp ý của Quý cơ quan./.

Văn Phòng Sở.

Các góp ý đã đăng