logo

Sở Công thương lấy ý kiến đóng góp Chương trình hành động Tỉnh ủy và Kế hoạch UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp trước ngày 05/4/2019.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 816/UBND-KTN ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng các ngành có liên quan xem xét, tham mưu Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Sở Công thương đã dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thiện 02 dự thảo nêu trên trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp (Dự thảo được đăng tải trên website Sở Công thương tại địa chỉ http://socongthuong.binhduong.gov.vn/gop-y-van-ban.html).

Do thời gian rất gấp, Sở Công thương đề nghị quý cơ quan sớm có ý kiến bằng văn bản và file mềm qua địa chỉ: nhantt@binhduong.gov.vn trước ngày 05/4/2019 để tổng hợp trình UBND tỉnh. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương, điện thoại: 0274. 3820767, di động 0966.881212 (gặp đ/c Nhàn).

Sở Công thương rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./.

File dự thảo đính kèm:

 - Chương trình hành động Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngọc Thạch - P.QLTM-SCT.

Các góp ý đã đăng