logo

Góp ý dự thảo “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương”

Thực hiện Văn bản số 4691/UBND-KSTT ngày 17/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận cho Sở Công thương chủ trì xây dựng, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương, Sở Công thương đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương.

Để đảm bảo tính thống nhất các nội dung chi và mức chi một cách cụ thể, rõ ràng, phù hợp tình hình thực tế ở địa phương và áp dụng hỗ trợ thiết thực nhất cho các đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, Sở Công thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương” và gửi về Sở Công thương trước ngày 30/10/2019 để Sở kịp thời tổng hợp và thực hiện các bước theo quy định.

(Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương được đăng tải ở mục góp ý văn bản tại website: socongthuong.binhduong.gov.vn). Chi tiết, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương (đồng chí Nguyễn Thạnh Mỹ, điện thoại 0918.263680. email: nguyenthanhmy4807@gmail.com).

Dự thảo Quyết định

Dự thảo Quy chế

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý cơ quan, đơn vị./.

Đại Dương.

Các góp ý đã đăng