logo

Báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018

Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành là thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018

Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành là thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018.

Tải về.

P.QLĐT&HTQT.

Các góp ý đã đăng