Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Toàn văn dự thảo

Thực hiện Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bình Dương;

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới,

Sở Công thương đã xây dựng và lấy ý kiến các sở, ngành,Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Quy chế).

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế này, Sở Công thương kính gửi Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến góp ý để Sở Công thương hoàn thiện Quy chế này.

Dự thảo tài liệu được gửi kèm theo Văn bản và file mềm đăng tải trên website của Sở Công thương tại địa chỉ: http://socongthuong.binhduong.gov.vn/.

Thời gian gửi góp ý chậm nhất về Sở Công thương đến hết ngày 26/12/2019 (thứ năm), đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: truongnn.ct@binhduong.gov.vn. Số điện thoại liên hệ: Đ/c Nguyễn Nhựt Trường - Chuyên viên Thanh tra Sở – 0975.319.948. Sau thời gian quy định, nếu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh không có ý kiến góp ý xem như thống nhất với nội dung Dự thảo.

Vì tính chất quan trọng, cấp thiết của nhiệm vụ này, rất mong sự quan tâm, góp ý để Sở Công thương hoàn thiện, trình Ủy ban dân dân tỉnh phê duyệt Dự thảo Quy chế trong tháng 12/2019.


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 26-12-2019

Các ý kiến đóng góp