Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Dự thảo Đề án Định hướng ngành nghề, dự án kêu gọi thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại

Toàn văn dự thảo

- Căn cứ Chương trình số 34-Ctr/TU ngày 15/12/2016 của Tỉnh uỷ Bình Dương về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 03/05/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về Kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay Sở Công thương phối hợp cùng đơn vị tư vấn (Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh) xây dựng hoàn chỉnh Dự thảo “Đề án Định hướng ngành nghề, dự án kêu gọi thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại”.

Để có đủ cơ sở trình UBND tỉnh thông qua Dự thảo của Đề án, Sở Công thương kính mời Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đến dự họp góp ý dự thảo Đề án này.

(Dự thảo Đề án được gửi kèm, file mềm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công thương Bình Dương tại địa chỉ: http://socongthuong.binhduong.gov.vn/)

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2019 (thứ Ba).

- Địa điểm: Hội trường A, Sở Công thương Bình Dương, tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sở Công thương đề nghị các cơ quan, đơn vị cử đúng thành phần đến tham dự và đúng thời gian để buổi họp đạt hiệu quả cao. Văn bản góp ý của các đơn vị được phát hành chính thức để sở Công thương có cơ sở tổng hợp, điều chỉnh báo cáo UBND tỉnh. Trân trọng./.


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 10-12-2019

Các ý kiến đóng góp