Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Đề án Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài KCN/CCN ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các KCN/CCN tỉnh Bình Dương” lần 4

Toàn văn dự thảo

 - Căn cứ Chương trình số 34-Ctr/TU ngày 15/12/2016 của Tỉnh uỷ Bình Dương về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

  - Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 03/05/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về Kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Thực hiện theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình làm việc năm 2019.

- Thực hiện Thông báo số 113/TB-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tại phiên họp lần thứ 15 – UBND tỉnh khóa IX về Kết luận cuộc họp thông qua Dự thảo “Đề án Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương”.

Ngày 29/8/2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã thông qua Thường trực Tỉnh ủy nội dung Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các DN nằm ngoài KCN/CCN ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các KCN/CCN tỉnh Bình Dương”. Theo ý kiến tại cuộc họp, Đề án sẽ điều chỉnh các giải pháp theo hướng tham mưu UBND tỉnh phân công những nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương có liên quan đến nội dung này. Đề án không tập trung xây dựng cơ chế, chính sách như định hướng ban đầu mà đó sẽ là nhiệm vụ của một số sở, ngành.

Đến nay, đơn vị tư vấn đã tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung theo góp ý. Nay, Sở Công thương kính gửi đến các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố xem xét, góp ý Đề án trước khi xin ý kiến UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án.

Dự thảo đề án được đăng tải trên website của Sở Công thương Bình Dương tại địa chỉ http://socongthuong.binhduong.gov.vn. Password đăng nhập: chuyendoicongnang@123

Thời gian gửi góp ý chậm nhất về Sở Công thương đến ngày 18/10/2019 (thứ sáu), đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: khtcbd@gmail.com hoặc cucdtk@binhduong.gov.vn. Số điện thoại liên hệ: Đ/c Đinh Thị Kim Cúc – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp – 0989.248.138.

Vì tính chất quan trọng, cấp thiết của nhiệm vụ này, rất mong các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố quan tâm góp ý để hoàn thiện Dự thảo Đề án.


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 18-10-2019

Các ý kiến đóng góp