Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bình Dương

Toàn văn dự thảo

Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bình Dương;

Sở Công thương (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất) đã xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bình Dương; để hoàn thiện Dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và trình Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; Sở Công thương đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất nghiên cứu, góp ý Dự thảo trên và có văn bản gửi về Sở Công thương tỉnh Bình Dương  trước ngày 29/7/2019 (đồng thời gửi file qua email: tunth@binhduong.gov.vn hoặc hongtu1312@gmail.com) để kịp thời tổng hợp, trình ban hành.

Sau thời gian này, nếu các thành viên không có góp ý xem như đã thống nhất với nội dung Dự thảo. Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Công thương (Phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật an toàn) theo số điện thoại: 02743.811.801; 0947.231.456 (gặp Hồng Tú).

Rất mong được sự phối hợp của quý cơ quan.


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 29-08-2019

Các ý kiến đóng góp