Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Dự thảo Quy chế phối hợp giữa trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Toàn văn dự thảo

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Căn cứ Văn bản số 4038/UBND-KT ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giao Sở Công Thương xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đến nay Sở Công Thương đã dự thảo Quyết định và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo cơ sở pháp lý và hoàn thiện nội dung Dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Sở Công Thương chuyển đến quý cơ quan bản dự thảo Quyết định và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, để lấy ý kiến theo hướng dẫn thực hiện quy trình ban hành văn bản Quy phạm pháp luật được tại Văn bản số 4844/UBND-NC ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Quý cơ quan góp ý bằng văn bản đối với Dự thảo nêu trên, gửi về - Sở Công Thương trước ngày 25/9/2020.

Thông tin liên hệ: Lê Nguyên Trân, Chuyên viên Phòng Quản lý thương mại, số điện thoại: 0938994554, Email: tranln@binhduong.gov.vn.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 25-09-2020

Các ý kiến đóng góp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1209

Tổng truy cập: 8270156