logo
Góp ý tài liệu Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

12/06/2019

Tài liệu Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

30/05/2019

Sở Công thương đã xây dựng dự thảo Chỉ thị tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở đề nghị các sở ban ngành có liên quan tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 14/6/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

27/05/2019

Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 04/06/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

24/04/2019

Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 03/05/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

01/04/2019

Sở Công thương đã xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương và có cơ sở tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 15/4/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến đóng góp Chương trình hành động Tỉnh ủy và Kế hoạch UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

01/04/2019

Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp trước ngày 05/4/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

14/03/2019

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017 và những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vật liệu nổ công nghiệp do Chính Phủ, Bộ Công thương ban hành trong thời gian qua;

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

19/03/2019

Sở Công thương đã xây dựng Dự thảo Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương; để hoàn chỉnh dự thảo và có cơ sở tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp ý kiến.

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2020

08/11/2018

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020

08/11/2018

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020