logo
Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương

07/08/2019

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

28/08/2019

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

19/07/2019

Ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bình Dương

19/07/2019

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bình Dương;

Góp ý tài liệu Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

12/06/2019

Tài liệu Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

30/05/2019

Sở Công thương đã xây dựng dự thảo Chỉ thị tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở đề nghị các sở ban ngành có liên quan tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 14/6/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

27/05/2019

Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 04/06/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

24/04/2019

Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 03/05/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

01/04/2019

Sở Công thương đã xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương và có cơ sở tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 15/4/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến đóng góp Chương trình hành động Tỉnh ủy và Kế hoạch UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

01/04/2019

Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp trước ngày 05/4/2019.