logo
Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

01/04/2019

Sở Công thương đã xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương và có cơ sở tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 15/4/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến đóng góp Chương trình hành động Tỉnh ủy và Kế hoạch UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

01/04/2019

Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp trước ngày 05/4/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

14/03/2019

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017 và những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vật liệu nổ công nghiệp do Chính Phủ, Bộ Công thương ban hành trong thời gian qua;

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

19/03/2019

Sở Công thương đã xây dựng Dự thảo Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương; để hoàn chỉnh dự thảo và có cơ sở tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp ý kiến.

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2020

08/11/2018

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020

08/11/2018

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Cung cấp thông tin về tình hình đầu tư, kinh doanh ngành thương mại và dịch vụ logistics năm 2017 và phương hướng phát triển năm 2018

11/12/2017

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ logistics và các hoạt động thương mại (dịch vụ chất lượng cao); Sở Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình đầu tư, kinh doanh trong năm 2017, đồng thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018

11/12/2017

Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành là thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018

Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

14/12/2017

Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) giới thiệu Báo cáo về việc điều chỉnh Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Sở Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020

29/11/2017

Sở Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020