logo

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương về khuyến công và các cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương trên lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

2.1 Về công tác khuyến công:

a) Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

b) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.

c) Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

d) Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

2.2 Về công tác tư vấn phát triển công nghiệp:

a) Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu - cụm - điểm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng như: lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật;  thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án, giám sát thi công;

c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

d) Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học – công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tính dụng; tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.

2.3 Về công tác tư vấn tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn:

a) Kiểm toán năng lượng, tư vấn và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn; thi công các công trình, hạng mục công trình ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, khí sinh học, năng lượng mặt trời, năng lượng gió và các dạng năng lượng khác;

b) Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển về: công nghệ tiết kiệm năng lượng; năng lượng tái tạo và năng lượng sạch; sản xuất sạch hơn, quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường trong công nghiệp, giao thông và dịch vụ;

c) Thực hiện việc đánh giá tổng thể hoặc đánh giá nhanh về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

d) Nghiên cứu giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn phù hợp với địa bàn tỉnh và triển khai ứng dụng rộng rãi. 

e) Triển khai thực hiện các chương trình, đề án sản xuất sạch hơn được giao.

f) Tư vấn, thiết kế, thẩm tra các công trình liên quan đến năng lượng và môi trường.

g) Hỗ trợ lắp đặt thiết bị, thông tin đào tạo nâng cao nghiệp vụ về khoa học và công nghệ liên quan đến tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

2.4 Về công tác thông tin tuyên truyền:

a) Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại địa phương. 

b) Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

c) Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; bản tin, ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp; trang web và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức, mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại tại địa phương;

2.5 Các nhiệm vụ khác

a) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương.

b) Quản lý, tổ chức bộ máy biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh;

c) Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Công Thương;

d) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp.

e) Tổ chức các hội thảo, tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn;

f) Tổ chức dịch vụ đào tạo hoặc liên kết đào tạo cán bộ quản lý năng lượng, cán bộ quản lý về môi trường, nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

g) Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ nhằm sản xuất, thử nghiệm thiết bị công nghệ về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo; thực hiện chương trình đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương phân công.
 

.